Aktualności

Projekt nr RPWP.01.05.02-30-0225/15-00

    Projekt nr RPWP.01.05.02-30-0225/15-00     aktualizacja z dnia 04.08.2017   W dniu 28...

W dniu 28.06.2017r do naszej firmy przyszły kolejne sprzęty objęte projektem  nr RPWP.01.05.02-30-02...

Poszukiwani pracownicy

W związku z prężnym rozwojem firmy "Przedsiębiorstwo "HYDRO-GAZ Swarzędz" Henryk Wojkiewicz" poszuku...

W dniu 02.06.2017r do naszej firmy przyszły pierwsze sprzęty objęte projektem dofinansowanym z Fundu...

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

      Swarzędz, 10.09.2016     INFORMACJA O ZAMÓWIENIU     HENRYK WOJKIEWICZ PRZEDSIĘBIO...

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

      Swarzędz, 10.09.2016     INFORMACJA O ZAMÓWIENIU     HENRYK WOJKIEWICZ PRZEDSIĘBIO...

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

                                                                                                 ...

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

      Swarzędz, 10.09.2016   INFORMACJA O ZAMÓWIENIU     HENRYK WOJKIEWICZ PRZEDSIĘBIORST...

UWAGA PRACA

Przedsiębiorstwo "HYDRO-GAZ Swarzędz" Henryk Wojkiewicz poszukuje pracowników na stanowiska: - Inży...

Poszukujemy Inżyniera Budowy

Przedsiębiorstwo "HYDRO-GAZ Swarzędz" Henryk Wojkiewicz poszukuje pracownika na stanowisko Inżyniera...

More Articles

 

                                                                                                         
                                                                                                          Swarzędz, 10.09.2016

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

         HENRYK WOJKIEWICZ PRZEDSIĘBIORSTWO 'HYDRO-GAZ SWARZĘDZ' Henryk Wojkiewicz z siedzibą w Swarzędzu, ul. Bednarska 7 (62-020 Swarzędz) występuje z zapytaniem na złożenie oferty dotyczącej sprzedaży pompy do igłofiltrów. Zakup prowadzony będzie w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacji drogą do rozwoju i wzrostu konkurencyjnosci firmy.” nr RPWP.08.01.01-30-0055/15, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

 1. Zamawiający:

HENRYK WOJKIEWICZ PRZEDSIĘBIORSTWO 'HYDRO-GAZ SWARZĘDZ' Henryk Wojkiewicz
ul. Bednarska 7
62-020 Swarzędz
Tel. .61-651-19-20
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.hydro-gaz.com

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42122000-0 pompy

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  1. możliwość pompowania powietrza i wody i ich mieszaniny bez potrzeby oddzielnej instalacji zasysającej
  2. pompa zamknięta szczelną obudową chroniąca przed dostępem do urządzenia osób nieuprawnionych
  3. pompa tlokowa do igłofiltrów o minimalnej najwyższej sprawności Q= 90m3/h
  4. spalanie maks. 1,5 l/h
  5. poziom hałasu z odległości 10 m maks. 48 dB
  6. możliwość pracy na sucho w czasie dowolnym

                Wymagania dodatkowe:
- dokumentacja urządzenia w języku polskim
-  zamawiający może zażądać od oferenta dokumentu potwierdzającego innowacyjność proponowanych rozwiązań i maszyny. Innowacyjność musi dotyczyć skali świata o okresie stosowania nie dłuższym niż 5 lat i skali kraju o okresie stosowania nie dłuższym niż 3 lata. Na prośbę zamawiającego stosowna opinia o innowacyjności wydana przez podmiot uprawniony do opiniowania, powinna zostać dostarczona w terminie 2 dni. W przeciwnym wypadku zamawiający odstępuje od wyboru oferty uznając ją za niepełną.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
  1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2. posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
  4. niepodlegające wykluczeniu zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” tj.: nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposobu oceny ofert
  1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na wykonanie usługi na podstawie przyjętego kryterium.
  2. Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę kryteria:
  3. Cenowe tj. cena za maszynę w PLN (wartość netto) – waga 100%
  4. Sposób oceny ofert: punktowo w skali od 0 do 100 pkt
  5. Liczba punktów liczona będzie jako suma punktów przyznawanych w poszczególnych kryteriach liczonych w następujący sposób:

punkty w kryterium cenowym = (cena oferty najtańszej)/(cena oferty badanej) x  100

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Brak złożenia uzupełnień w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie oferty.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, ważna i nieodrzucona, która po zsumowaniu punktów przyznanych za wszystkie kryteria otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, Zamawiający zwróci się do Wykonawców, którzy przedstawili te oferty z dodatkowym zapytaniem pozwalającym na wyłonienie Wykonawcy (uruchomienie kolejnego etapu procedury).
 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez umieszczenie stosownej informacji na swojej stronie internetowej
 4. Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku: niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem, przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych, złożenie oferty w innej formie niż określona w niniejszej informacji o zamówieniu.
 1. Sposób przygotowania oferty cenowej:
  1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby firmy (ul. Bednarska 7, 62-020 Swarzędz) osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, przesłać pocztą na ww. adres, drogą elektroniczną w postaci podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 25.09.2016r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  2. Oferty należy złożyć w języku polskim
  3. Formularz oferty musi być podpisany i ostemplowany pieczęcią imienną osoby/ób upoważnionych. W przypadku braku pieczęci imiennej wymagany jest czytelny podpis
  4. W ofercie prosimy o podanie ceny netto i brutto za maszynę, dotyczących realizacji opisanej usługi oraz oświadczenie dotyczące kryterium społecznego.
  5. Wraz z ofertą prosimy o złożenie:
   1.  Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 1 do oferty)
  6. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Wykonawcę, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy.
  7. W przypadku składania kopii dokumentów powinny one być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
 1. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących postępowania oraz przedmiotu zamówienia udziela Natalia Kołbik, tel. 61-651-19-20, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Henryk Wojkiewicz